close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTY STANU CYWILNEGO

 • Uzyskiwanie odpisów polskich dokumentów stanu cywilnego i zaświadczeń


  Kwestie uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, wydaje się na wniosek:
   

  1. sądu lub innego organu państwowego,
  2. osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

  Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.


  W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego należy wypełnić wniosek i właściwy kwestionariusz (akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu), który następnie zostanie przesłany za pośrednictwem tut. urzędu do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce.


  Kwestionariusz należy uzupełnić pismem drukowanym, podając dane w brzmieniu polskim.


  Opłata konsularna za wydobycie dokumentu pobierana jest  w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (wykaz aktualnych opłat konsularnych).


  Opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku podjętych działań (np. zamiast odpisu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzyma z USC w Polsce zaświadczenie).  Wydobywanie dokumentów stanu cywilnego w Kanadzie


  Urzędy konsularne RP w Kanadzie świadczą pośrednictwo w zakresie wydobywania dokumentów stanu cywilnego z miejscowych urzędów stanu cywilnego.


  Organami stanu cywilnego w poszczególnych prowincjach należących do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto są:
   

  1. Manitoba - Manitoba Consumer and Corporate Affairs (Vital Statistics);
  2. Nunavut - Registrar General of Vital Statistics, Nunavut Dept. of Health & Social Services;
  3. Ontario - Office of the Registrar General;
  4. Saskatchewan - Vital Statistics Office.

  W związku z powszechną ochroną danych osobowych w Kanadzie na mocy obowiązującego ustawodawstwa (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby fizycznej pozostającej w kręgu najbliższych krewnych osoby, której akt dotyczy.


  W celu uzyskania aktu stanu cywilnego za pośrednictwem tut. urzędu należy przekazać na adres konsulatu:
   

  • stosowne upoważnienie na piśmie do działania w imieniu osoby zainteresowanej, sporządzone w języku angielskim z dokładnym określeniem stopnia pokrewieństwa, zawierające umocowanie dla konsulatu do działania w imieniu osoby uprawnionej;
  • kwestionariusz własnoręcznie wypełniony przez osobę aplikującą o akt stanu cywilnego

  Właściwe kwestionariusze oraz wzory upoważnień wraz z przekładem na język angielski są dostępne w urzędzie konsularnym i są przekazywane do kraju na wniosek osoby zainteresowanej.


  Kwestionariusze z prowincji Ontario do pobrania (Request for birth/marriage/death certificate).


  Uwaga!!! Jedynie udzielenie upoważnienia przez osobę uprawnioną stanowi podstawę do podjęcia działania przez konsulat w jej imieniu.
  W przypadku kiedy o akt stanu cywilnego ubiega się członek dalszej rodziny, możliwe jest wydobycie wyłącznie skróconej formy takiego aktu.


  Zależnie od prowincji oraz wniosku za wydobycie aktów stanu cywilnego miejscowe urzędy żądają uiszczenia opłaty w walucie miejscowej w wysokości od 20 do 40 CAD.


  Ponadto pobierane są opłaty konsularne za legalizację i przekazanie do kraju (wykaz aktualnych opłat konsularnych).


  Po uzyskaniu aktu stanu cywilnego z miejscowego urzędu stanu cywilnego jest on przekazywany do urzędu miasta (gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (prosimy o podanie dokładnego adresu urzędu) celem przekazania osobie zainteresowanej i pobrania należnej opłaty. Opłata jest pobierana w złotych polskich  po przeliczeniu dokonanym na podstawie tabeli kursów NBP po kursie dnia.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: