close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTY STANU CYWILNEGO


 • I. WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO W KANADZIE


  Urzędy konsularne RP w Kanadzie świadczą pośrednictwo w zakresie wydobywania dokumentów stanu cywilnego z miejscowych urzędów stanu cywilnego.


  Organami stanu cywilnego w poszczególnych prowincjach należących do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto są:
   

  1. Manitoba - Manitoba Consumer and Corporate Affairs (Vital Statistics);
  2. Nunavut - Registrar General of Vital Statistics, Nunavut Dept. of Health & Social Services;
  3. Ontario - Office of the Registrar General;
  4. Saskatchewan - Vital Statistics Office.

  W związku z powszechną ochroną danych osobowych w Kanadzie na mocy obowiązującego ustawodawstwa (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby fizycznej pozostającej w kręgu najbliższych krewnych osoby, której akt dotyczy.


  W celu uzyskania aktu stanu cywilnego za pośrednictwem tut. urzędu należy przekazać na adres konsulatu:
   

  • stosowne upoważnienie na piśmie do działania w imieniu osoby zainteresowanej, sporządzone w języku angielskim z dokładnym określeniem stopnia pokrewieństwa, zawierające umocowanie dla konsulatu do działania w imieniu osoby uprawnionej;
  • kwestionariusz własnoręcznie wypełniony przez osobę aplikującą o akt stanu cywilnego

  Właściwe kwestionariusze oraz wzory upoważnień wraz z przekładem na język angielski są dostępne w urzędzie konsularnym i są przekazywane do kraju na wniosek osoby zainteresowanej.


  Kwestionariusze z prowincji Ontario do pobrania (Request for birth/marriage/death certificate).


  Uwaga!!! Jedynie udzielenie upoważnienia przez osobę uprawnioną stanowi podstawę do podjęcia działania przez konsulat w jej imieniu.
  W przypadku kiedy o akt stanu cywilnego ubiega się członek dalszej rodziny, możliwe jest wydobycie wyłącznie skróconej formy takiego aktu.


  Zależnie od prowincji oraz wniosku za wydobycie aktów stanu cywilnego miejscowe urzędy żądają uiszczenia opłaty w walucie miejscowej w wysokości od 20 do 40 CAD.


  Ponadto pobierane są opłaty konsularne za legalizację i przekazanie do kraju (wykaz aktualnych opłat konsularnych).


  Po uzyskaniu aktu stanu cywilnego z miejscowego urzędu stanu cywilnego jest on przekazywany do urzędu miasta (gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (prosimy o podanie dokładnego adresu urzędu) celem przekazania osobie zainteresowanej i pobrania należnej opłaty. Opłata jest pobierana w złotych polskich  po przeliczeniu dokonanym na podstawie tabeli kursów NBP po kursie dnia.

   

  II. WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO Z POLSKI

   

  Zgodnie z zapisami ustawy z 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, która weszła w życie 1 listopada 2015 .r, wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)  nie jest możliwe za pośrednictwem  konsula.


  Osoby, które będą chciały uzyskać akt stanu cywilnego z Polski powinny złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.


  Akt stanu cywilnego może zostać następnie, na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany przez Urząd Stanu Cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy. W takim przypadku konieczne jest wniesienie opłaty (pozycja 5.01. Tabeli Opłat Konsularnych), którą konsul pobiera w momencie otrzymania dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego.


  Wyszukiwarka polskich urzędów stanu cywilnego znajduje się na Platformie Usług Stanu Cywilnego: http://www.usc.pl/zasieg

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: